تعرفه های دندانپزشکی دکتر رامین علی پاشائی سال ۱۳۹۵

عمومی
ویزیت ۲۲
گرافی ۱۷
بیهوشی ۵۰۰/۱
آرامبخشی
ترمیمی
  AF I ۱۲۰
 AF II ۱۵۰
 AF III ۱۷۵
 AB ۲۰۰
CF I ۱۴۰
CF II ۱۷۰
CF III ۱۹۰
CB ۲۲۰
کف بندی ۴۰
هرعدد Pin ۵۰
پانسمان ۱۵
اسپلینت هر دندان لق ۲۰۰
فلوراید تراپی ۱۰۰
فیشورسیلانت ۱۰۰
ونیر(CV) ۳۵۰
بلیچینگ ۸۰۰
اینترنال بلیچینگ ۲۰۰
کاشت نگین ۱۵۰
بستن دیاستم ۲۷۰
اندو
 PPT ۱۲۰
RCT I ۱۸۰
RCT II ۲۲۰
RCT III ۲۸۰
RCT IV ۳۲۰
هر کانال اضافه  ۷۰
ReRCT I ۲۲۰
ReRCT II ۲۶۰
ReRCT III ۳۲۰
ReRCT IV ۳۶۰
Epico I ۴۰۰
Epico II ۵۰۰
Epico III ۷۰۰
ریپلانت+رتروگرید ۵۰۰
  اپکسوژنز

(DPC،پالپو،پالپک ناقص)

+۲۵۰

قیمتRct

اپکسیفیکیشن هر کانال
جراحی
Ext 1,2,a,b,c ۴۵
Ext 3 ۷۰
Ext 4-7,d,e ۶۵
Ext 8 ۸۰
    Ext  لق ۳۵
Ext  لق شیری ۳۰
جراحی نسج نرم ۲۰۰
جراحی نسج سخت ۴۰۰
درناژ آبسه ۵۰
درای ساکت ۳۵
کنترل خونریزی+بخیه ۵۰
فرنکتومی ۳۰۰
جا انداختن فک ۸۰
آلوئولوپلاستی نیم فک ۴۰۰
ترانسپلانت+رتروگرید ۹۰۰
آرچ بار
وستیبولوپلاستی
پریو
جرمگیری+ برساژ ۱۸۰
برساژ ۹۰
فلپ+برداشت اورهنگ ۱۹۰
ژینژیوکتومی ۷۰
CL ۲۵۰
همی سکشن ۴۵۰
روت ریسکشن ۵۵۰
پروتز
هر واحد PFM ۴۰۰
هر واحد AllCeram 5تا۷ ۷۰۰
هر واحد AllCeram 1تا۴ ۹۰۰
لامینیت ۹۰۰
مریلند بریج ۵۰۰
پست ریختگی ۱۶۰
نایت گارد ۲۵۰
کامل ۵/۲-۲
پارسیل آکریلی هر فک ۸۰۰
پارسیل کروم کبالت هر فک ۱۰۰/۱
ریلاین هر فک ۱۸۰
ریبیس هر فک ۳۵۰
چسباندن روکش ۳۵
ارتو<
پلاک متحرک ۷۵۰
Forced Eruption(FE) ۳۰۰
فیس مسک ۲۰۰/۱
هد گیر
حرکت سانترال ها ۱۶۰
اطفال
پالپو ۱۳۰
پالپک ۱۷۰
SSC ۱۵۰
SM یکطرفه ۱۸۰
SM دوطرفه ۲۴۰
SM متحرک ۱۷۰
دستگاه عادت شکن ۵۰۰