ترمیمی
ترمیمی و زیبایی

دندانپزشکی ترمیمی ( Operative Dentistry ) علم و هنر تشخیص ، پیش آگهی و درمان ضایعاتی در دندان‌هاست که برای تصحیح آنها نیازی به ترمیمهای Full coverage تاج دندان نیست . درمان‌های ترمیمی به ترمیم صحیح شکل ، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمیگردد . موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی ، دندان‌های تغییر رنگ یافته ، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است و شامل زیر رده‌های زیر می‌باشد:

  • بررسی پوسیدگی‌ها
  • مواد دندانی
  • اصول تهیه حفره
  • وسایل و تجهیزات
  • کنترل عفونت
  • تشخیص و طرح درمان
  • ترمیم‌های همرنگ دندان
  • ترمیم‌های آمالگام