دندانپزشک در ارومیه
جراحی

جراحی دندان از دیگر خدمات دکتر رامین علی پاشائی می باشد .