دندانپزشکی آرامبخشی و بیهوشی
بیهوشی و آرامبخشی

انجام خدمات دندانپزشکی توسط دکتر پاشائی ( جراح دندانپزشک ) در ارومیه ، تحت بیهوشی و آرامبخشی